Menu

Onze onderwijsvorm

DSCF5445 highres

Kindgericht onderwijs

Kindgericht onderwijs is een vrij brede term waarmee aangegeven wordt dat het kind uitgangspunt van het onderwijs is en niet de leerstof centraal staat.
We richten het onderwijs zo in dat het de verschillen tussen leerlingen maximaal ondersteunt én voor leerkrachten goed werkbaar is. Het liefst personaliseren we het onderwijs, zodat de talenten en kwaliteiten van de leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.

Kinderen hebben betekenisvolle, gezamenlijke activiteitennodig om tot ontwikkeling en tot leren te komen. 

Door thema's halen we de wereld binnen in onze school. Samen met de kinderen bedenken we vragen over wat we willen leren. Zo worden alle kinderen aan het denken gezet, werken we dit met onze handen uit en begeleiden de leerkrachten met hun hart. Op de Prinses Beatrix-Sjofar leren we samen, elke dag.

Teambijeenkomsten

Tijdens de teambijeenkomsten blijven we nadenken over een aantal belangrijke dimensies van kindgericht onderwijs.

 • doel / focus van het onderwijs: van nadruk op leerstof naar focus op persoonsvorming,
    met behulp van het Land van Kben
 • pedagogische aanpak: van leiden en begeleiden door leerkracht tot loslaten en zelf kiezen
    van de leerling
 • eigenaarschap ontwikkeling leerling: van leerkracht naar leerling
 • didactische aanpak: van gesloten en methodevolgend tot open en interactief
 • leerstof: van gestandaardiseerd tot zelfbepaald
 • organisatievorm: van klassikaal leerkrachtgestuurd tot flexibel leerlinggestuurd
 • differentiatie: van convergent via divergent naar eigen leerlijn
 • toetsen: van genormeerd en summatief tot procesgericht en formatief met behulp van IEP
 • rapportage: van standaard rapporten naar leerlingportolio’s

Door de nieuwe manier van werken, KGO (kind gericht onderwijs), is het eigenaarschap van kinderen groot. Ze kunnen zelf plannen wanneer ze welk werk ze maken of welke taak ze oppakken. De leerkracht werkt gedifferentieerd en kindgericht volgens EDI (Effectief direct instructiemodel). Hierdoor heeft de leerkracht de hele groep in beeld en krijgen de kinderen die dat nodig hebben verlengde instructie.

DSCF5560 highres

Zelfstandig werken

De kinderen op de Prinses Beatrix-Sjofar zijn in vijf groepen verdeeld over vijf lesruimten. We hebben groep 1/2, 3, 4/5, 5/6 en 7/8. Vanaf groep 1 leren de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Uiteindelijk streven we er naar dat ze gedurende een langere tijd zelfstandig kunnen werken. Door zelfstandig te plannen leren de kinderen:

 • keuzes te maken en daarvan de consequenties te ervaren
 • zelf verantwoordelijk te zijn
 • te plannen en zo hun werktijd effectief te gebruiken
 • samen te werken
 • zelf problemen op te lossen
 • zichzelf taken te stellen
 • minder afhankelijk van de leerkracht te zijn
 • een goede werkhouding te ontwikkelen
DSCF5522 highres

Land van Kben

Op de Prinses Beatrix-Sjofar werken we met de dieren van het Land van Kben. De kindeigenschappen zijn te vertalen naar een voorkeursdier en de kracht die zo'n dier heeft. De uil is bijvoorbeeld gek op heel veel kennis en onderzoek doen. De zebra houdt ervan alle nieuwe ideeën die je kan hebben, ook meteen uit te voeren. De dieren zijn terug te vinden op ons schoolplein. Daar zijn ze op de plek waar ze het liefst de spellen doen die op die plek te spelen te zijn. Kom kijken en ontdek wat jij leuk vindt om te doen en welk dier bij jou het beste past.  Zo kunnen wij kindgericht werken en datgene aanbieden waar je kind behoefte aan heeft.

Kanjertraining

Of het nou om verlegen, bange of stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een Kanjer.

Waarom de Kanjertraining: De Kanjertraining doet heel veel met de kinderen en schept een goed sociaal klimaat in de groep en op school. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Door tijdens de training zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen.

Wat is het doel van de Kanjertraining?

 • De leerkracht wordt gerespecteerd
 • Pestproblemen lossen zich op
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn
 • Leerlingen voelen zich veilig
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
Kanjertraining in de groepen

Herkenbaar in alle groepen zijn de 4 gekleurde petten die elk voor een gedragstype staan en de poster met de vijf Kanjerregels:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand blijft zielig
DSCF5470 highres

Pluskinderen en praktijkkinderen

Wij hebben op onze school leerlingen die uitgedaagd moeten worden op cognitief gebied. Deze leerlingen krijgen uitdagend werk binnen hun weektaak. Ook zijn er leerlingen die uitdaging nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied. Het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en het temperament van het kind. Het is de bedoeling dat ze op één moment in de week met juf Mellanie samen komen om gelijkgestemden te ontmoeten en activiteiten te ontplooien, met behulp van de dieren van het land van Kben.
Onder begeleiding van een leerkracht gaan ze opdrachten doen waarbij de meervoudige intelligentie en de executieve functies worden aangesproken. Dit doen ze met behulp van rollenspellen, samenwerkingsopdrachten en individuele opdrachten.
Ze leren zichzelf beter kennen en hun reactie op bepaalde situaties. Tijdens de weektaak-uren gaan ze aan de slag met een eigen gekozen doel om dit verder te verwezenlijken. We hebben drie groepen in huis die meer uitdaging nodig hebben: de welpen (groep 3), de safarigroep (groep 4/5) en de expeditiegroep (groep 6, 7, 8).

Daarnaast hebben we ook een aantal leerlingen die behoefte heeft aan beweging gedurende de dag en om praktisch handelend bezig te zijn. Hiervoor is de praktijkgroep opgericht. Na overleg met ouders, krijgen een aantal kinderen gedurende de dag een paar keer 10 minuten de tijd om praktische opdrachten uit te voeren. Dit kan een koffiedienst, een binnen/buitendienst of een kopieerdienst zijn. We merken dat de kinderen erg enthousiast zijn hierover en in de tussenliggende tijd in de klas meer geconcentreerd aan het werk zijn. En dat wat het doel.

PCBO Plusprogramma

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.  Alle scholen hebben zorgplicht. Meld je jouw kind aan op de Sjofar Prinses Beatrix, dan kijken wij of je kind past op onze school, eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn. 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, of wanneer we vragen hebben over de begeleiding van je kind, dan nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor je kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind. 

www.swvapeldoornpo.nl

School Ondersteunings Plan

In het School Ondersteunings Plan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden.